Nederlands

1. Privacybeleid van Powerplant Entertainment NL

.

In dit document wordt het beleid van Powerplant Entertainment NL uitgelegd voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke informatie.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze Websites en in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de (geautomatiseerde) verwerking van persoonsgegevens.
Vanwege volledige transparantie hebben wij daarvoor een beleid geformuleerd en geÔmplementeerd dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit beleid houdt onder meer in dat wij persoonlijke informatie die ons verschaft wordt, zeer vertrouwelijk behandelen.
Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens, kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Je gegevens worden verwerkt door:

Powerplant Entertainment NL
Doetinchem / Dinxperlo
Nederland
Kamer van Koophandel 74177974

De informatie die we verzamelen:

Powerplant Entertainment NL verzamelt uitsluitend benodigde informatie op verschillende manieren, waaronder informatie die wordt verstrekt door Contactpersonen en Klanten.

De soorten persoonlijke informatie die we verzamelen, zijn onder meer:


 • Naam
 • Contactgegevens
 • Straat / Vestigings Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Bankrekening
.

Hoe we deze informatie gebruiken:

Deze informatie wordt gebruikt voor verbetering van onze verschillende diensten, relatiebeheer, klantenservice en facturering.

Met wie delen wij deze informatie:

Powerplant Entertainment NL deelt geen persoonlijke informatie met derden behalve zoals beschreven in dit beleid. Powerplant Entertainment NL kan in incidentele en uitzonderlijke gevallen persoonlijke informatie verstrekken aan professionele adviseurs van Powerplant Entertainment NL (die gebonden zullen zijn door privacyverplichtingen) om het privacybeleid van Powerplant Entertainment NL zoals hierin beschreven te waarborgen.

2. Beveiliging

Persoonlijke informatie wordt opgeslagen in een combinatie van papieren en elektronische bestanden.
Ze worden beschermd door beveiligingsmaatregelen die geschikt zijn voor de aard van de informatie.

Toegang tot informatie:

Individuen kunnen hun persoonlijke informatie in bestanden van Powerplant Entertainment NL bekijken door contact op te nemen met de privacyfunctionaris van Powerplant Entertainment NL.

Als een persoon van mening is dat een van hun persoonlijke gegevens onnauwkeurig is, zullen we passende correcties aanbrengen.

Cookies worden door Powerplant Entertainment NL niet gebruikt.. Een gebruiker heeft toegang tot de website Powerplant Entertainment NL zonder de cookiefunctie.
Powerplant Entertainment NL gebruikt ook geen cookies om het bezoek van de gebruikers bij te houden.

De website Powerplant Entertainment NL kan links bevatten naar informatie op andere websites.
Wanneer u op een van deze links klikt, gaat u naar een andere website. We raden u aan de privacyverklaringen van deze gelinkte sites te lezen, aangezien hun privacybeleid kan verschillen van het onze.

Algemeen:

Powerplant Entertainment NL zal dit beleid niet wijzigen of aanpassen zonder nadere aankondiging.
Als aanpassingen of wijzigingen van invloed mochten zijn op Powerplant Entertainment NL persoonlijke informatie die al in het bezit is van Powerplant Entertainment NL en dit op materiŽle wijze gebruikt of openbaar maakt, zal Powerplant Entertainment NL toestemming verkrijgen.

Powerplant Entertainment NL zal geen persoonlijke informatie bekendmaken aan een andere entiteit, in incidentele en uitzonderlijke gevallen kan Powerplant Entertainment NL informatie verstrekken aan andere entiteiten, onder strenge voorwaarden dat entiteit zich houdt aan dit of een vergelijkbaar privacybeleid.

3. Neem contact met ons op:

Voor meer informatie over Powerplant Entertainment NL en privacy kunt u contact opnemen met onze privacyfunctionaris via Email


English

1. Powerplant Entertainment NL Privacy Policy

This document defines the Powerplant Entertainment NL explained for collection, use and disclosure of personal information.

We respect the privacy of visitors to our Websites and in particular the rights of visitors with regard to the (automated) processing of personal data.
Because of complete We have formulated and implemented a policy that is in accordance with the General Data Protection Regulation.
This policy includes that we treat highly confidential personal information provided to us.
For more information about the protection of personal data, you can visit the website of the Autoriteit Persoonsgegevens

Your data is being processed by:

Powerplant Entertainment NL
Doetinchem / Dinxperlo
Netherlands
Chamber of Commerce 74177974

The information we collect:

Powerplant Entertainment NL collects only required information in various ways, including information provided by Contacts and Customers.

The types of personal information we collect are below more:


 • Name
 • Contact information
 • Street / Business Adress
 • Postcode
 • City
 • Country
 • Bank Account
.

How we use this information:

This information is used to improve our information various services, relationship management, customer service and invoicing.

With who do we share these information:

Powerplant Entertainment NL does not share personal information with third parties except as described in this policy. Powerplant Entertainment NL can occasionally and in exceptional cases provide personal information to professional advisers of Powerplant Entertainment NL (which will be bound by privacy obligations) to review the privacy policy of Powerplant Entertainment NL as described herein guarantees.

2. Security

Personal information is stored in a combination of papers and electronic files.
They are protected by security measures suitable for the nature of the information.

Access to information:

Individuals can provide their personal view information in files from Powerplant Entertainment NL by contacting with the privacy officer of Powerplant Entertainment NL .

As a person is believe that one of their personal details is inaccurate, we will make appropriate corrections.

Cookies are not used by Powerplant Entertainment NL used. . A user has access to the Powerplant Entertainment NL website without the cookie function.
Powerplant Entertainment NL does not use either cookies to track users' visits.

The website Powerplant Entertainment NL may contain links to information on other websites.
When you click on one of these links click, you go to another website. We recommend that you read the privacy statements of these linked sites since their privacy policies may differ from ours.

General:

Powerplant Entertainment NL will not change this policy or adjust without further notice.
If adjustments or changes might influence Powerplant Entertainment NL personal information that is already in possession of Powerplant Entertainment EN and use or disclose it in a material manner Powerplant Entertainment EN Get permission.

Powerplant Entertainment NL will not disclose personal information to another entity, in incidental and exceptional cases may Powerplant Entertainment NL information provide to other entities, under strict conditions, that entity adheres to this or a similar one privacy policy.

3. Contact us:

For more information about Powerplant Entertainment NL and privacy you can contact our privacy officer via Email